BRAND
STORY

OUR PHILOSOPHY

ความสุข ของคนที่รักการเล่นกีฬา คือการมั่นใจ ว่าตัวเองจะมีร่างกายที่พร้อมทำสิ่งที่รักนี้ไปได้อีกนาน เพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือร่างกาย ร่างกายเรามีแค่ ร่างกายเดียว ไม่มีสำรอง ไม่เหมือนอุปกรณ์กีฬาที่พัง ขาด หัก แล้วซื้อใหม่ได้

ปกป้อง ร่างกายของคุณตั้งแต่วันนี้ แล้วคุณจะมี ร่างกายที่พร้อมเล่นกีฬาที่คุณรักไปได้อีกนาน

PAIN POINT

อุปสรรคสำคัญที่ทำให้คนที่รักการเล่นกีฬาไปไม่ ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้คืออาการบาดเจ็บ

สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้ชุดกีฬาที่ไม่ถูกหลัก สรีระศาสตร์ ซึ่งขัดขวางการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทำให้ร่างกายไม่มั่นคง ถ้าร่างกายไม่ได้รับการปกป้อง ที่ถูกต้อง จะทำให้ร่างกายเกิดความเสียหายมากเกินไป หลังการเล่นกีฬา ชุดกีฬาที่เหมาะสมจะเป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยลดความเสียหายของร่างกายได้

Sport science

Spandex ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากคณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อนำเอาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา มาศึกษา Pain point และพัฒนาชุดรัดกล้ามเนื้อ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาชุดที่เป็นเกราะป้องกัน ร่างกาย ลดอาการบาดเจ็บช่วยให้ทำผลงานในสนาม ได้ดียิ่งขึ้น และฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้พร้อมกลับสู่สนาม ได้อย่างรวดเร็ว

Textile Engineering

เราร่วมมือ กับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนา อุตสาหกรรมสิ่งทอ และคณะวิศวกรรมสิ่งทอมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อศึกษาเทคนิคเนื้อผ้าเชิงลึก การออกแบบที่ถูกหลักสรีระศาสตร์ และทดสอบชุดรัดกล้ามเนื้อ ตามมาตรฐานสิ่งทอกีฬาสากล ISO และ AATCC เราสร้างสรรค์เนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะที่ตอบโจทย์ คนที่รักการเล่นกีฬาอย่างแท้จริง เนื้อผ้าลิขสิทธิ์์เฉพาะของ Spandex ที่มีแรงดึงที่เหมาะสม ยืดหยุ่นได้ 360 องศา ระบายความร้อน และความชื้นออก จากร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ป้องกัน UV ปราศจากสารพิษ ฟอร์มาลดีไฮด์และสารฟอกสีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

protect to progress

เราต้องการทำให้คนที่รักการเล่นกีฬา มีร่างกาย ที่พร้อมทำสิ่งที่รักนี้ได้อีกนาน เรารู้ว่าวันที่ร่างกายไม่ สู้ไปพร้อมกับใจ คือวันที่คนรักการเล่นกีฬาไม่อยาก ให้มาถึงมากที่สุด

เราจึงไม่หยุดที่จะพัฒนาวัตกรรมที่ปกป้องร่างกาย คุณ ถ้าคุณมีร่างกายที่พร้อมแล้ว คุณก็สามารถไป ถึงเส้นชัยของคุณได้

what we are difference from other?


ที่นำเอาวิทยาศาสตร์กีฬาและวิศวกรรมสิ่งทอมาใช้พัฒนาชุดรัดกล้ามเนื้อ

POWERBOOST :

นวัตเนื้อผ้าเชิงลึก ลดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ เพื่อการออกกำลังกายที่หนักและนานขึ้น

SPORT SCIENCE :

ทดสอบและวิจัยชุดรัดกล้ามเนื้อตามหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬาหลากหลายประเภทกีฬา

TEXTILE ENGINEERING :

ออกแบบเชิงวิศวกรรม ขึ้นแบบตัดตามหลักสรีระศาสตร์
ทดสอบเนื้อผ้าภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอกีฬาระดับสากล

SPANDEX SCIENCE

Spandex ร่วมมือกับสถาบันชั้นนำ และผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ในการวิจัยการทดสอบ และสร้างสรรค์นวัตกรรมชุดรัดกล้ามเนื้อ ที่ช่วยลด อาการบาดเจ็บ และฟื้นฟูร่างกาย เราเข้าใจดีว่าวันที่คนที่รักการออกกำลังกาย ไม่อยากให้มาถึงมากที่สุด คือวันที่ร่างกายไม่พร้อมทำให้ต้องหยุดทำสิ่งที่รัก เราจึงพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยปกป้องร่างกายคุณ เพื่อให้คุณมีร่างกายที่ พร้อมเล่นกีฬาที่คุณรักไปได้อีกนาน

Sport science:

วิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Muscle Protection:
Reduce muscle soreness by 14.6%
ลดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อได้มากกว่าชุดทั่วไป 14.6%

Performance:
Increase peak power by 9.69% เพิ่มพลังกล้ามเนื้อสูงสุด 9.69%
Sprint faster 5.79% เพิ่มความเร็วการวิ่ง Sprint 5.79%
Increase agility 4.74% เพิ่มความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวร่างกาย 4.74%

spandexabout_img_sec3_13

Recovery:
Back on track within 24 hours
ฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้กลับมาพร้อมลงสนามได้ใน 24 ชั่วโมง

TEXTILE ENGINEERING:

เทคโนโลยีสิ่งทอ ร่วมกับคณะวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

• PowerBoost Technology:
คือ เนื้อผ้าที่เราร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศกรรมสิ่งทอกีฬา พัฒนาเทคนิค
เนื้อผ้าเชิงลึก ผสมเส้นใย Spandex เข้าไปโครงสร้างเนื้อผ้ากีฬาในสัดส่วนที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของ Spandex เพื่อตอบโจทย์สิ่งที่นักกีฬาต้องการอย่างแท้จริง
คุณจึงออกกำลังกายได้หนักขึ้นและนานขึ้น เนื้อผ้าผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน
สากล ISO และ AATCC

• Flow technology:
ถ่ายเทอาการได้ดี ระบายความร้อนออกจาก
ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• Speeddry fabrication:
แห้งไว ระบายเหงื่อออกสู่ด้านนอกผ้าได้ถึง 82%

• Ultra compressive:
แรงบีบรัดที่เหมาะสม ลดการสั่นสะเทือนของกล้ามเนื้อ

• UV protection:
ป้องกันรังสี UV ได้ถึง 99%

• Formaldehyde&Azo dyes free
ปราศจากสารพิษฟอร์มาลดีไฮด์และสารฟอกสีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง