BRAND
STORY

OUR PHILOSOPHY

 ความสุข ของคนที่รักการเล่นกีฬาคือการมั่นใจว่า ตัวเองจะมีร่างกายที่พร้อมทำสิ่งที่รักนี้ไปได้อีกนาน เพราะสิ่งที่สำคัญ ที่สุดคือร่างกาย ร่างกายเรามีแค่ร่างกายเดียว ไม่มีสำรอง ไม่เหมือนอุปกรณ์กีฬาที่พัง ขาด หัก แล้วซื้อใหม่ได้

 ปกป้อง ร่างกายของคุณตั้งแต่วันนี้แล้วคุณจะมีร่างกายที่พร้อมเล่นกีฬาที่คุณรักไปได้อีกนาน

PAIN POINT

 อุปสรรค สำคัญที่ทำให้คนที่รักการเล่นกีฬาไปไม่ถึง เป้าหมายที่ตั้งไว้คืออาการบาดเจ็บ

 สาเหตุ ส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้ชุดกีฬาที่ไม่ถูกหลัก สรีระศาสตร์ ซึ่งขัดขวางการเคลื่อนไหวของร่างกาย ทำให้ร่างกายไม่มั่นคง ถ้าร่างกายไม่ได้รับการปกป้องที่ ถูกต้อง จะทำให้ร่างกายเกิดความเสียหายมากเกินไป หลังการเล่นกีฬา ชุดกีฬาที่เหมาะสมจะเป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยลดความเสียหายของร่างกายได้

Sport science

 Spandex ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจากคณะ วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อนำเอาองค์ความรู้ทาง ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬามาศึกษา Pain point และพัฒนาชุดรัดกล้ามเนื้อ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาชุดที่เป็นเกราะป้องกัน ร่างกาย ลดอาการบาดเจ็บช่วยให้ทำผลงานในสนาม ได้ดียิ่งขึ้น และฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้พร้อมกลับสู่สนาม ได้อย่างรวดเร็ว

Untitled-2

Textile Engineering

 เราร่วมมือ กับผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันพัฒนา อุตสาหกรรมสิ่งทอ และคณะวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อศึกษา เทคนิคเนื้อผ้าเชิงลึก การออกแบบที่ถูกหลักสรีระศาสตร์ และทดสอบชุดรัดกล้ามเนื้อ ตามมาตรฐานสิ่งทอกีฬาสากล ISO และ AATCC เราสร้างสรรค์เนื้อผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะที่ตอบโจทย์ คนที่รักการเล่นกีฬาอย่างแท้จริง

เนื้อผ้าลิขสิทธิ์์เฉพาะของ Spandex
ที่มีแรงดึงที่เหมาะสม ยืดหยุ่นได้ 360 องศา ระบายความร้อน และความชื้นออกจากร่างกายได้อย่างรวดเร็ว ป้องกัน UV ปราศจากสารพิษ ฟอร์มาลดีไฮด์และสารฟอกสีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง

Untitled-1

protect to progress

 เราต้องการ ทำให้คนที่รักการเล่นกีฬา มีร่างกายที่ พร้อมทำสิ่งที่รักนี้ได้อีกนาน เรารู้ว่าวันที่ร่างกายไม่สู้ไป พร้อมกับใจ คือวันที่คนรักการเล่นกีฬาไม่อยากให้มา ถึงมากที่สุด

 เรา จึงไม่หยุด ที่จะพัฒนาวัตกรรมที่ปกป้องร่างกาย คุณ ถ้าคุณมีร่างกายที่พร้อมแล้ว คุณก็สามารถไปถึง เส้นชัยของคุณได้

Why are we different from others?


ที่นำเอาวิทยาศาสตร์กีฬาและวิศวกรรมสิ่งทอมาใช้พัฒนาชุดรัดกล้ามเนื้อ

1
boots

POWERBOOST :

นวัตกรรมเนื้อผ้าเชิงลึก ลดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อ เพื่อการออกกำลังกายที่หนักและนานขึ้น

2
Scien

SPORT SCIENCE :

ทดสอบและวิจัยชุดรัดกล้ามเนื้อตามหลักวิทยาศาสตร์
การกีฬาหลากหลายประเภทกีฬา

3
Text

TEXTILE ENGINEERING :

ออกแบบเชิงวิศวกรรม ขึ้นแบบตัดตามหลักสรีระศาสตร์
ทดสอบเนื้อผ้าภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอกีฬาระดับสากล

SPANDEX SCIENCE

Spandex ร่วมมือกับสถาบันชั้นนำ และผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ ในการ วิจัย ทดสอบ และสร้างสรรค์นวัตกรรมชุดรัดกล้ามเนื้อ ที่ช่วยลดอาการบาดเจ็บ และฟื้นฟูร่างกาย
เราเข้าใจดีว่าวันที่คนที่รักการออกกำลังกาย ไม่อยากให้มาถึงมากที่สุด คือวันที่ร่างกายไม่พร้อมทำให้ต้องหยุดทำสิ่งที่รัก เราจึงพัฒนานวัตกรรมที่ช่วยปกป้องร่างกายคุณ เพื่อให้คุณมีร่างกายที่พร้อมเล่นกีฬาที่คุณรักไปได้อีกนาน

SPORT SCIENCE:
วิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

MUSCLE PROTECTION:
Reduce muscle soreness by 14.6%
ลดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อได้มากกว่าชุดทั่วไป 14.6%

PERFORMANCE:
Increase peak power by 9.69%
เพิ่มพลังกล้ามเนื้อสูงสุด 9.69%
Sprint faster 5.79% เพิ่มความเร็วการวิ่ง Sprint 5.79%
Increase agility 4.74% เพิ่มความคล่องแคล่วในการเคลื่อนไหวร่างกาย 4.74%

RECOVERY:
Back on track within 24 hours
ฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้กลับมาพร้อมลงสนามได้ใน 24 ชั่วโมง

วิจัย-1-3

TEXTILE ENGINEERING:

เทคโนโลยีสิ่งทอ ร่วมกับคณะวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

• PowerBoost Technology:
คือ เนื้อผ้าที่เราร่วมกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศกรรมสิ่งทอกีฬา พัฒนาเทคนิค
เนื้อผ้าเชิงลึก ผสมเส้นใย Spandex เข้าในโครงสร้างเนื้อผ้ากีฬาในสัดส่วนที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของ Spandex เพื่อตอบโจทย์สิ่งที่นักกีฬาต้องการอย่างแท้จริง
คุณจึงออกกำลังกายได้หนักขึ้นและนานขึ้น เนื้อผ้าผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน
สากล ISO และ AATCC

• Flow technology:
ถ่ายเทอาการได้ดี ระบายความร้อนออกจาก
ร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• Speeddry fabrication:
แห้งไว ระบายเหงื่อออกสู่ด้านนอกผ้าได้ถึง 82%

วิจัย-2
ul

• Ultra compressive:
แรงบีบรัดที่เหมาะสม ลดการสั่นสะเทือนของกล้ามเนื้อ

วิจัย-3
uv

• UV protection:
ป้องกันรังสี UV ได้ถึง 99%

วิจัย-4
วิ

• Formaldehyde&Azo dyes free
ปราศจากสารพิษฟอร์มาลดีไฮด์และสารฟอกสีที่ก่อให้เกิดมะเร็ง