HOW
SPANDEX
WORKS

How spandex compression improve your performance?

เนื้อผ้า PowerBoost สามารถดึงศักยภาพของนักกีฬาขณะเล่นกีฬาออกมาได้สูงสุด

เราจึงเน้นหนักที่จะพัฒนาชุดรัดกล้ามเนื้อของเรา ใน 3 ด้าน คือ

MUSCLE
PROTECTION

ปกป้องกล้ามเนื้อจาก
อาการบาดเจ็บ

INCREASE
PERFORMANCE

เพิ่มศักยภาพให้กล้ามเนื้อ
ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ

POWER
RECOVERY

ฟื้นฟูร่างกายไห้กลับ
สู่สนามได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

BEST SELLER